Download folder

 

 

 

FEDU er lukket !

Der henvises til LinkedIn for yderligere information


 

FEDU

FEDU (Fælles EDB Drift Udvikling) består af omkring 12 medlemmer som hovedsagelig er de største edb-installationer i Danmark.
FEDU blev startet i 1982 og har siden udviklet sig til et forum for erfaringsudveksling mellem driftafdelinger.

 

Aktiviteter
To gange årligt mødes medlemmerne til fællesmøde for at arbejde med den aktuelle udvikling indenfor edb-drift på kort og lang sigt.
Fællesmøderne gennemføres dels ved aktuelle indlæg fra indbudte foredragsholdere dels ved mere uformel erfaringsudveksling.

 

Hvorfor medlemsskab
Mulighed for at deltage i erfaringsudveksling med ligestillede.
Henter inspiration til at takle de daglige problemstillinger.
Uformelt kontaktnet opbygges og vedligeholdes.
Virksomheden opdateres med nyheder inden for nuværende og fremtidige edb-driftforhold.
Virksomhedernes kontaktpersoner modtager referater fra styregruppens møder og indbydelse til fællesmøder.
Virksomhederne kan deltage med det ønskede antal deltagere på fællesmøderne.

 

Hvem kan blive medlem
Alle med interesse i edb-drift kan blive medlem. Der eksisterer 2 typer af medlemsskab:
· Virksomheds medlemsskab (et medlemsskab pr. virksomhed)
· Personligt medlemsskab (skal godkendes af styregruppen)

 

Styregruppe
Styregruppen er arrangør af fællesmøderne. Den består af repræsentanter for fem medlemsvirksomheder. Emnerne til fællesmøderne sammensættes på baggrund af medlemmernes ønsker.
Ved hvert fællesmøde er der valg til styregruppen. På første årlige fællesmøde er 2 medlemmer på valg, på andet årlige fællesmøde er 3 medlemmer på valg. Valgperioden er således 1 år.
Stemmeberettigede og valgbare er virksomhedsmedlemskaber.

 

Vilkår
Medlemskontingent opkræves d. 1. januar. Kontingentet anvendes udelukkende til administration af FEDU og beregnes udfra antallet af medlemmer pr. 1. januar.
I 2013 blev det opkrævne kontingent 4.772 kr. pr. virksomhedsmedlemsskab. Personligt medlemsskab er fastsat til 100 kr årligt.
For deltagelse i fællesmøder faktureres særskilt.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til sekretariatet.
Udmeldelse skal ske skriftligt 1 måned inden udgangen af et kalenderår.


04/14

arkiv:hb-k20050001